#

 


Nie palmy śmieci w paleniskach domowych!

W sezonie jesienno-zimowym nasilają się uciążliwości związane ze spalaniem odpadów w paleniskach domowych. Przykre, gryzące zapachy, zadymienie są odczuwalne w różnych porach dnia codziennego.

Bazując na wieloletnich wynikach pomiarów, w okresie grzewczym w powietrzu zauważalny jest wyraźny wzrost poziomów stężeń związków takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, benzoalfapiren, jak również zanieczyszczenia pyłowe. Powodów takiego stanu upatruje się m.in. w niewłaściwej gospodarce domowymi odpadami, a konkretnie faktu ich spalania w przydomowych kotłowniach, bezpośrednio w paleniskach pieców, obok węgla czy drewna.

Spalaniu w piecach domowych takich odpadów, jak plastikowe opakowania, folie, laminaty, odpady z płyt wiórowych, ścinki gumy, skóry, tkaniny czy opony, towarzyszy uwalnianie się do powietrza m.in. metali ciężkich, dioksyn, furanów, czy też wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - związków mających bardzo negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka, szkodliwych, często rakotwórczych. Zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów, nie wyposażonych w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, nie są przenoszone na duże odległości, rozrzedzone i rozproszone przez wiatr. Związki te opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach. Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

Zgodnie z art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta posiada kompetencje w zakresie ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko działalności prowadzonej przez osoby fizyczne ( w tym indywidualne gospodarstwa domowe).

Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach niewłaściwego spalania! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!
Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem zagrożonym grzywną,
a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5
.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej