#

 

#


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku uzyskał wsparcie unijne na Projekt pt. „Usprawnienie monitoringu jakości wód i powietrza w województwie podlaskim poprzez doposażenie w sprzęt laboratoryjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-003/10-00 z dnia 25.08.2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

Przedmiotem projektu jest doposażenie Laboratorium WIOŚ poprzez zakup nowoczesnego sprzętu pomiarowo-badawczego do monitoringu jakości wód i powietrza.

Całkowita wartość projektu 1 956 080,00 zł.


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej