#

 
#

System informacji prawnej
"Środowisko i gospodarka wodna"

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska został udostępniony:

System zawiera obowiązujące akty normatywne regulujące problematykę działów administracji rządowe w zakresie środowiska oraz gospodarki wodnej wraz z informacją o wydanych aktach wykonawczych.

Akty wykonawcze do ustaw zostały usystematyzowane pod względem przepisów stanowiących upoważnienia do ich wydania.


Elektroniczne dzienniki urzędowe

W dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U.Nr 190, poz.1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych takich, jak Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Poniżej zamieszczono stosowne linki:


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej