#

 
#
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW

 • Budowa Laboratorium i modernizacja obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr 165/2008/Wn10/MN-AP-UR/D
 • Zadanie inwestycyjne pn. Aparatura analityczno-pomiarowa na potrzeby "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012"
  (Umowa Nr 691/2009/Wn-10/MN-AP-UR/D Dofinansowanie jednostki budżetowej w formie przekazania środków na cele inwestycyjne zawarta w dniu 4 grudnia 2009 roku)
 • Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku na potrzeby "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012"
  (Umowa Nr 687/2009/Wn-10/MN-AP-UR/D Dofinansowanie jednostki budżetowej w formie przekazania środków na cele inwestycyjne zawarta w dniu 3 grudnia 2009 roku)
 • Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa Laboratorium i modernizacja obiektu Wojewódzkiego Inspktoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku"
  (umowa przekazania środków Nr 165/2008/Wn-AP-UR/D zawarta w dniu 16 września 2008 roku)
 • Przygotowanie wniosku i dokumentacji technicznej (studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko) niezbędnej do ubiegania się o finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania zgłoszonego w ramach osi priorytetowej III pt. Budowa Regionalnego Centrum Monitoringu Środowiska na wschodniej granicy Unii Europejskiej na bazie siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
  (umowa dotacji Nr 79/2007/MN-PO-BA/D zawarta w dniu 21 czerwca 2007 roku)

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej